Ogłoszenie Burmistrza Strzegomia o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – obr. 3 miasta Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 10 marca, 2021

Ilość wizyt: 133

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA STRZEGOMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 69/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 marca do 9 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 58-150 Strzegom Rynek 38, pokój nr 35, II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pod adresem bip.strzegom.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: 74 856 05 72.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w sali konferencyjnej- pokój 29,
I piętro., o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Strzegomia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą poczty elektronicznej na adres: strzegom@strzegom.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Uwagi w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z póżn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia, 58-150 Strzegom Rynek 38, tel.: 74 8560 500, adres e-mailowy: strzegom@strzegom.pl;
  • będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iodo@amt24.biz oraz telefonu nr 74 8560 500;
  • pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=174309 oraz w siedzibie Administratora.

 

Burmistrz Strzegomia