Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300 Kłodzko

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 03 marca, 2021

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko, dnia 03.03.2021 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat

w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej i Nowy Świat w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r.

Projekt planu będzie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w Biurze Obsługi Ludności – parter budynku ratusza  w godz. pracy urzędu. Projekt zostanie również udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku – http://www.um.bip.klodzko.pl, w zakładce: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie sięw dniu 09 kwietnia 2021 r. o godz. 1100 w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku  ul. Kusocińskiego nr 2 (Stadion), dojście i dojazd od ulicy Sportowej.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kłodzka z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r.

Uwagi do projektu planu miejscowego mogą być wnoszone: w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres umklod@um.klodzko.pl.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres umklod@um.klodzko.pl

 

Formularz uwagi jest dostępny na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

 

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127   z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), a także ustawy  z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o  przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów   i udzielonej zgody”.

 

Burmistrz Miasta Kłodzka