II Przetarg na sprzedaż nieruchomości, dz.niezabudowana nr 1179, AM – 1, Obr. Granica

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 22 stycznia, 2021

Ilość wizyt: 76

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Działka niezabudowana nr 1179, AM – 1, Obr. Granica, położona w Granicy, gmina Strzegom o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów  0,2419 ha

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00071765/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Pierwszy przetarg zorganizowany w dniu 17.12.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 80/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części południowo-zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Stanowice, Grochotów, Olszany, Modlęcin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszówek nieruchomość oznaczona jest symbolem w części 3 RM/MN 7   – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz mieszkaniowa jednorodzinna, w części Strefa OW obserwacji archeologicznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  96.200,00 zł

Wadium  –  9.620,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2021 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium,  na rachunek bankowy Gminy Strzegom – Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku bankowego: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2021 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.