II przetarg na sprzedaż nieruchomości obr. Żółkiewka- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 09 października, 2020

Ilość wizyt: 81

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki nr 216/1 oraz działki nr 218, AM-1, obr. Żółkiewka o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,2100 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym oraz budynkami gospodarczymi, położona w Żółkiewka 15.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalno – użytkowy, dwukondygnacyjny (parter, piętro), częściowo podpiwniczony z zabudową strychową.

  1. W  prawej części budynku, posadowionego na działce nr 216/1 znajdują się:

– na parterze: pokój, spiżarka, pomieszczenie gospodarcze, korytarz,

– na piętrze: 2 pokoje, przedpokój, klatka schodowa.

  1. W lewej części budynku posadowionej na działce 218 znajdują się:

– na parterze dwa pomieszczenia mieszkalne,

– na piętrze budynku znajduje się sala.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 264 m2.

 

Budynek stodoły ze względu na zły stan techniczny wymaga kapitalnego remontu lub rozbiórki.

Trzy budynki gospodarczo-produkcyjne – ze względu na zły stan techniczny wymagają rozbiórki.

 

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00069397/6.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 3 września 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 83/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 10 października 2014 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem
2 RM/MU  – tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej, strefa OW obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska, strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego.

Cena wywoławcza nieruchomości  72.800,00 zł

Wadium  – 7.300,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2020 r. o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie urzędu lub na konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2020 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

Dla osób zainteresowanych,  nieruchomość  udostępniona będzie do oglądania  w dniu 28.10.2020 r. w godzinach od 1000 do 1020.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby

oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.