Ogłoszenie o III przetargu ustnym Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 01 października, 2020

Ilość wizyt: 114

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

o III przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 14 m. 2 o powierzchni 141,05 m² objętego księgą wieczystą nr SW1K/00103035/5, wraz z udziałem w wysokości 11/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu  oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 121 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0428 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr SW1K/00035533/8.

Lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 14 m. 2 obciążony jest służebnością przechodu przedpokoju o powierzchni 21 m² na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego
ul. Wojska Polskiego 14 m. 2b. W dziale III księgi wieczystej lokalowej figuruje zapis: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu przez przedpokój przynależny do lokalu nr 2, objętego niniejszą księgą wieczystą, na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela lokalu mieszkalnego nr 2B, objętego księgą wieczystą nr SW1K/00103036/2.

Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej części miasta, w odległości ok 300 m od ścisłego centrum. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości sanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio
z ul. Wojska Polskiego. Budynek ul. Wojska Polskiego 14 wybudowany został w 1919 r., posiada 4 kondygnacje, jest podpiwniczony. Stan techniczny – przeciętny.

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na I piętrze budynku, składa się z: czterech pokoi
o powierzchni: 26,60 m²; 20,60 m²; 22,00 m²; 21,20 m², kuchni o powierzchni 14,65 m²; spiżarni o powierzchni 0,80 m²; łazienki o powierzchni 5,10 m²; dwóch przedpokoi
o powierzchni 21,00 m²  i 4,10 m² oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 5,00 m². Lokal wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni dla całego budynku, woda użytkowa podgrzewana
w przepływowym ogrzewaczu gazowym. Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia dostateczny.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem:
A 22 MW/U/KS – teren przeznaczony pod funkcje usług, mieszkalnictwa i komunikacji.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 14 objęty jest ochroną konserwatorską. Należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z pseudoryzalitami wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu z facjatami, układ osi i wykrój otworów elewacji; tynkowe dekoracje elewacji; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową; układ wnętrz; w przypadku wymiany stolarki okiennej należy zastosować stolarkę drewnianą i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginalnych; zakaz zabudowania loggi i obudowania balkonów.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu – 14 lipca 2020 r.

Termin II przetargu – 17 września 2020 r.

WARUNKI PRZETARGU:

CENA WYWOŁAWCZA – 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 Minimalne postąpienie przetargowe –  1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 listopada 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. Wojska Polskiego 14 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się dnia  12 listopada 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”