VI przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – Gmina Marcinowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 25 września, 2020

Ilość wizyt: 111

Dokumenty do pobrania:

Marcinowice, 24.09.2020 r.

        O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

 o g ł a s z a

   VI  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice położonej w obrębie Marcinowice, przy  ul. Leśnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Przeznaczenie w planie: 7.U/P – usługi komercyjne, zabudowa produkcyjna, 9.U-usługi publiczne i komercyjne.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00063639/3

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 14.11.2019 r., 23.01.2020 r., 27.03.2020r.,29.05.2020r., 21.08.2020r.

 

Działka niezabudowana nr 198/9, AM-1, pow. 0,76 ha

       Cena wywoławcza: 310.000,00 zł

              Wadium: 35.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 3.100,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2020 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy   Marcinowice, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów dotyczących przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 11, lub telefonicznie pod nr  74-850-34-83 lub 74-85-85-226, 227 wew. 23. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak