Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Strzegom ul. Wodna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 10 września, 2020

Ilość wizyt: 139

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

Nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr 1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2, AM – 25, Obr.3,  położona w Strzegomiu, przy ulicy Wodnej o łącznej powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów  0,7720 ha.
Na nieruchomości posadowione są 3 boksy garażowe w zabudowie szeregowej wykonane z pustaków żelbetonowych, dwie wiaty nietrwale związane z gruntem o konstrukcji drewno-blaszanej, garaż dwustanowiskowy wykonany z bloków żużlobetonowych krytym papą, altanka murowana z cegły, komórka murowana z cegły z dachem o konstrukcji drewnianej krytym papą w złym stanie technicznym.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00089703/1.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom przedmiotowa nieruchomość –  działka nr 1009, 1011/2, 1016/2, 1017/2   oznaczona jest symbolem F.7.WM/U   – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Granica historycznego układu urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta, obszar obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego przedmieścia średniowiecznego miasta.

Cena wywoławcza nieruchomości  710.000,00 zł

Wadium  – 71.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  

Przetarg odbędzie się w dniu 12.11.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Nieruchomość podlega wyłączeniu z produkcji rolnej w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nabywca ponosi koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

 

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2020 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.