Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 31 sierpnia, 2020

Ilość wizyt: 130

Dokumenty do pobrania:

BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

 

Nieruchomość zabudowana garażem – działka nr 1114, AM – 2, Obr. 1, o powierzchni 0,0026 ha położona w Strzegomiu, przy ulicy Świętego Jana, gmina Strzegom

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00020713/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem KS – obsługa komunikacyjna, strefa B ochrony konserwatorskiej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości  17.200,00 zł

Wadium  –  1.800,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Dla osób zainteresowanych, garaż udostępniony będzie do oglądania w dniu
23.09.2020 r. godz. 1000 do 1015.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca sie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 8560 543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.