I przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości – Gmina Szczytna

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta i Gminy

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

57-330

Ulica:

Wolności 42

Data Publikacji: 25 sierpnia, 2020

Ilość wizyt: 169

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

BURMISTRZ SZCZYTNEJ
57-330 Szczytna ul. Wolności 42, tel. (074) 86 83 305
ogłasza I przetarg pisemny – ofertowy nieograniczony w celu sprzedaży

 

nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej działkę nr 8 o powierzchni 0,1417 ha, położoną w Szczytnej przy ul. Pocztowej nr 9. Budynek o powierzchni użytkowej 725 m2, pełnił funkcję noclegową z zapleczem kuchennym i sali gimnastycznej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW1K/00089572/6.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i usług publicznych i komercyjnych.
Nieruchomość należy zagospodarować na bazę noclegową z zapleczem sportowym z uwzględnieniem młodych sportowców z różnymi niepełnosprawnościami – Centrum integracyjne różnych środowisk młodzieżowych.

Cena wywoławcza wynosi 570.000,- zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 57.000,- złotych na konto nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie do dnia 22 października 2020 roku.

Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 22 października 2020 r. do godz. 15,30 w sekretariacie siedziby organizatora przetargu przy ul. Wolności 42 w Szczytnej z napisem „Przetarg – Pocztowa 9”.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej ul. Wolności 42 – sala posiedzeń dnia 27 października 2020 r. o godz. 10.00.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej tel. 74/ 8683305, fax 74/8683020, email szczytna@szczytna.pl .