II Przetarg na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego- Gmina Miejska Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobego 1

Data Publikacji: 18 sierpnia, 2020

Ilość wizyt: 161

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

 

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat nieruchomości lokalowej – lokal użytkowy o powierzchni 120,70 m2, położony na parterze budynku w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 7

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

  1. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy o powierzchni 120,70 m2, położony w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 7, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 69/7 (AM-1) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00053224/1, składający się z 8 pomieszczeń o powierzchni 22,20 m2, 22,20 m2, 17,90 m2, 10,00 m2, 12,10 m2, 7,80 m2, 2,50 m2, 4,40 m2, 3 korytarzy o powierzchni 8,30 m2, 5,00 m2 i 3,10 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 5,20 m2.

Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego o zabudowie zwartej, czterokondygnacyjnej z częściowo mieszkalnym poddaszem, budynek całkowicie podpiwniczony, system budownictwa – tradycyjny z cegły pełnej, dach w konstrukcji drewnianej pokryty papą na deskowaniu, rok budowy – 1900, ogólny stan techniczny budynku dostateczny. Jedno wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio od ulicy Grunwaldzkiej oraz drugie od strony oficyny. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal w dobrym stanie technicznym, obecnie wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów cukierniczych wraz z częścią handlową.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/407/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Rady Miejskiej w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 150, poz. 2379 z dnia 25 lipca 2006 r.) teren oznaczony jest symbolem B 8 MW/UW – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługą i zaspakajaniem potrzeb ludności; teren leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.

Obecnie przedmiotowy lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego (bezumownie) przez poprzedniego dzierżawcę.

 

  1. Cel umowy / sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal zostanie udostępniony osobie wyłonionej w drodze przetargu jako dzierżawca najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

III. Okres obowiązywania umowy:

Czas oznaczony 10 lat.

  1. Termin oraz sposób wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy:

Do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020.

Opłata z tytułu dzierżawy może podlegać corocznej aktualizacji o stopień inflacji za rok poprzedni.

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy wynosi 12,00 zł (netto) (słownie: dwanaście złotych netto) za 1 m2 powierzchni lokalu miesięcznie.

Postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż 1,20 zł (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu miesięcznie.

Do stawki czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT 23%).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali Rajców (p. 201, II piętro) Urzędu Miasta w Kłodzku przy Pl. B. Chrobrego 1.

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1 450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych), na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 17 września 2020 r., z dopiskiem „wadium dzierżawa lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 7” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie brał udział w przetargu.
  • Warunkiem udziału w przetargu jest:
  • przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;
  • osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;
  • w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 125, tel. nr 74 865 46 58.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.