Ogłoszenie Wójta Gminy Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 31 lipca, 2020

Ilość wizyt: 59

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 355/1i 355/5 w obrębie Dobromierz

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2020 poz. 293) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz  uchwały Nr XIX/116/20 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 355/1 i 355/5 w obrębie Dobromierz.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.