I Przetarg na sprzedaż nieruchomości – Gmina Miasto Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 lipca, 2020

Ilość wizyt: 113

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Dębowej, oznaczonych geodezyjnie jako:

dz. nr 47 (AM-1), obręb Twierdza o pow. 0,0962 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp) ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00077860/5;

dz. nr 48 (AM-1), obręb Twierdza o pow. 0,0187 ha (sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako drogi – dr), ujawniona w księdze wieczystej o nr SW1K/00077859/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką zatwierdzonym uchwałą nr XL/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. , nieruchomość oznaczona jest jednostką strukturalną D21MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – użytkowanie bez zmian.

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 47 i 48 (AM-1), obręb Twierdza sprzedawane są łącznie z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z w/w planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 17.08.2020 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 47 i 48, Twierdza” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2020 r. r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta
w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym
www.doba.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miastaw Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój
nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30.