I przetarg na sprzedaż nieruchomości – Gmina Miasto Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 21 lipca, 2020

Ilość wizyt: 108

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej ozn. geodezyjnie jako dz. nr 9 (AM-20), obręb Leszczyna o pow. 0,6151 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00088547/5, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka (uchwała nr LXI/475/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 listopada 2018 r.) nieruchomość znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej PU – obszary aktywności gospodarczej, obiektów produkcyjnych, składów oraz usług.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400 000,00 zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych). Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050
w terminie do dnia
17.08.2020 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. nr 9, Leszczyna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2020 r. o godz. 09.00 w budynku Urzędu Miasta
w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta
w Kłodzku, stronach internetowych (
www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz
Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji
o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123,
tel. nr 0-74 865 46 30.