II przetarg na sprzedaż nieruchomości – Gmina Marcinowice

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 20 lipca, 2020

Ilość wizyt: 105

Dokumenty do pobrania:

Marcinowice, 20.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MARCINOWICE

o g ł a s z a

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice, położonych w obrębie Marcinowice przy ul. Pogodnej. Przeznaczonych w planie: B.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną. Księga Wieczysta Nr SW1S/00067095/5. Nieruchomości wolne są od obciążeń i praw osób trzecich. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Termin przeprowadzania poprzednich przetargów: 29.05.2020 r.

  1. Działka niezabudowana nr 146/4, AM-2, pow. 0,1005 ha

Cena wywoławcza: 45.000,00 zł

Wadium: 5.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 450,00 zł

  1. Działka niezabudowana nr 146/12, AM-2, pow. 0,1258 ha i nr 146/3, AM-2, o pow. 0,0130 ha

Cena wywoławcza: 57.000,00 zł

Wadium: 6.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 570,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2020 r. dla poz. 1 o godz. 9.00, dla poz. 2 o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pokój nr 13.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice).

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. poz. 2108). Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w kosztów dotyczących przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr 74-850-34-83 lub 74-85-85-226, 227 wew. 23. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl

Sporządziła: Beata Staryszak