Ogłoszenie o przystąpieniu do sporzadzania planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dierzków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 26 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 78

Dokumenty do pobrania:

Dobromierz, 26 czerwca 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obrębu Dzierzków

 

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie
art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz uchwały Nr XIX/115/20 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dzierzków,

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Wniosek musi zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt

(-) Jerzy Ulbin