Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego + SPROSTOWANIE

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 24 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 104

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko, dnia 24.06.2020 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XVIII/137/2015 Rady Miejskiej  w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.07.2020 r. do 31.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w Punkcie Wsparcia Przedsiębiorczości – parter budynku ratusza obok Biura Obsługi Ludności. Projekt zostanie również udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ w zakładce: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.07.2020 r. o godz. 1100 w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodzku  ul. Kusocińskiego nr 2 (Stadion), dojście i dojazd od ulicy Sportowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kłodzka z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Formularz uwagi jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), a także ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”.

 

Burmistrz Miasta

 

Kłodzko, dnia 29.06.2020 r.

.

 

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 24.06.2020 r. informuję, że zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), uwagi dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres umklod@um.klodzko.pl. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu odbywa się także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku.

 

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), a także ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Burmistrz Miasta Kłodzka