Ogłoszenie Burmistrza Kłodzka o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300 Kłodzko

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 24 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 69

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko, dnia 24.06.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

 

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodzku uchwały Nr X/68/2019 z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku” oraz uchwały
Nr XIX/146/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską,  ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku”.

Usytuowanie obszaru objętego wyżej określonym planem miejscowym wskazano na mapie topograficznej w skali 1:10 000, która została wywieszona wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu: http://www.um.bip.klodzko.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie kierując je na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w terminie do dnia 17.07.2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Jacka Malczewskiego, rzeką Nysą Kłodzką, ul. Połabską, ul. Juliusza Słowackiego w Kłodzku”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w terminie do dnia 17.07.2020 r. pisemnie, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektroniczny na adres email: umklod@um.klodzko.pl Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ oraz  w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293.), a także ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”.

Burmistrz Miasta Kłodzka