Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki – Gmina Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 08 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 174

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr 438/5 położonej w Starczówku o pow. 0,1557ha.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Starczówek oznaczonej jako działka nr 438/5 o powierzchni 0,1557ha.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, w związku z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) organizuje w dniu                          9 lipca 2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – pok. nr 2 (parter)

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

wydzierżawienie nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Starczówek, gmina Ziębice stanowiącą działkę rolną oznaczoną nr 438/5 o pow. 0,1557 ha o numerze Księgi Wieczystej SW1Z/00067648/2 przeznaczoną pod użytkowanie rolnicze.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich działka opisana jest jako RIVa-0,1557ha. Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działki.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24.02.2020 r. do dnia 16.03.2020 r.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowne do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 0,7007q żyta

WYSOKOŚĆ WADIUM: 5 zł (słownie: pięć zł 00/100)

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu obowiązani są do zgłoszenia się z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacać w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 1300) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia

28 lipca 2020 r. (włącznie) – w tytule przelewu należy napisać „wadium dz. nr 438/5 Starczówek”. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Postąpienie w czasie przetargu nie może być niższe niż 1,00 q żyta.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy dzierżawnej.

W razie nie zawarcia umowy w tym terminie przetarg uważa się za nieważny a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach pok. nr 7 lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.