Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki – Gmina Ziębice

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Ząbkowice Śląskie

Kod pocztowy:

57-200

Ulica:

ul. Przemysłowa 10

Data Publikacji: 08 czerwca, 2020

Ilość wizyt: 180

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę działki nr 196/2 położonej w Nowym Dworze o pow. 1,4346ha.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Dwór oznaczonej jako działka nr 196/2 o powierzchni 1,4346ha.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ziębic na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy, w związku z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) organizuje w dniu                          3 sierpnia 2020 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – pok. nr 2 (parter)

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

wydzierżawienie nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Dwór, gmina Ziębice stanowiącą działkę rolną oznaczoną nr 196/2 o pow. 1,4346 ha o numerze Księgi Wieczystej SW1Z/00043769/2 przeznaczoną pod użytkowanie rolnicze.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich działka opisana jest jako RIVa-0,6164ha, RV-0,8182ha. Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 21.02.2020 r. do dnia 13.03.2020 r.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowne do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 4,9202q żyta

WYSOKOŚĆ WADIUM: 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć zł 00/100)

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu obowiązani są do zgłoszenia się z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacać w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 1300) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia

28 lipca 2020 r. (włącznie) – w tytule przelewu należy napisać „wadium dz. nr 196/2 Nowy Dwór”. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Postąpienie w czasie przetargu nie może być niższe niż 1,00 q żyta.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy dzierżawnej.

W razie nie zawarcia umowy w tym terminie przetarg uważa się za nieważny a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dotyczące w/w nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach pok. nr 7 lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.