Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej- Gmina Strzegom

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 14 maja, 2020

Ilość wizyt: 136

Dokumenty do pobrania:

 BURMISTRZ STRZEGOMIA

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej mienie komunalne Gminy Strzegom

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 1649, AM-15, Obr. 3 o powierzchni wg rejestru ewidencji gruntów 0,4687 ha, zabudowana budynkami mieszkalnymi – segmentami o konstrukcji drewnianej położona w Strzegomiu przy ulicy Parkowa 1-3-5-7.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SW1S/00019514/8.

Gmina Strzegom zobowiązuje się do wysiedlenia osób z lokali znajdujących się w powyższych  budynkach przy ulicy Parkowa 1-3-5-7 w terminie do dnia  16.07.2021 r.

Przekazanie nieruchomości protokołem nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia  zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom uchwalonego uchwałą Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 30 stycznia 2013 r. powyższa nieruchomość oznaczona jest symbolem K.19.MW/MN  – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Granica historycznego układu urbanistycznego przedmieścia średniowiecznego miasta, obszar obserwacji i ochrony archeologicznej historycznego przedmieścia średniowiecznego miasta.

Ze względu na zły stan techniczny budynków mieszkalnych przeznaczone są one do rozbiórki.

Dla skutecznej realizacji terminu oraz właściwej zabudowy działek zgodnie z art. 593 – 595 kodeksu cywilnego, zastrzega się prawo odkupu na rzecz Gminy Strzegom w przypadku nie rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat lub nie zakończenia zabudowy w terminie 5 lat od daty nabycia gruntu przez nabywcę. Według ustawy o gospodarce nieruchomościami za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Cena wywoławcza nieruchomości  410.000,00 zł

Wadium  – 41.000,00 zł

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2020 r.
o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – sala nr 29.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Santander Bank Polska S.A O/Strzegom nr rachunku: 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2020 r.

(za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom)

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza sie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby

oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone

pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

 

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1490).

 

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38,  pok. nr 34, II p. lub telefonicznie pod nr 74 85-60-543, ponadto informacja
o przetargu umieszczona jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzegom- www.strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja
o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia
o przetargu.