I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 07 maja, 2020

Ilość wizyt: 129

Dokumenty do pobrania:

Wójt

Gminy Dobromierz

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu:

 

Przetargi odbędą się w dniu 10 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7,

 

Godzina 9. 00

– działka nr 91/51 o pow. 0,1153 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN28- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Napowietrzna linia energetyczna .Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Cena wywoławcza netto wynosi 44 000,00 zł. Wadium  w wysokości 4 400,00  zł.

Działka położona przy ulicy Widokowej w Dobromierzu

 

Godzina 9.30

-działka nr 91/57 o pow. 0,1200 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN28- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Strefa Otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Cena wywoławcza netto wynosi 41 900,00 zł. Wadium w wysokości 4 200,00  zł.

Działka położona przy ulicy Widokowej w Dobromierzu

 

Godzina 10.00

-działka nr 355/43 o pow. 0,1013 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN1- teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej- istniejącej. Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00044017/8

Cena wywoławcza netto wynosi 42 300,00 zł. Wadium 4 300,00 zł.

 

Godzina 10.30

-działka nr 355/4 o pow. 0,1448 ha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN1- teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej- istniejącej.  Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00044017/8

Cena wywoławcza netto wynosi 56 500,00 zł. Wadium 5 700,00 zł.

 

Do ceny sprzedaży każdej z działek zostanie doliczony należny podatek VAT

 

Wadium w podanej wysokości dla każdej nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do

dnia 5 czerwca 2020 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonych  przetargów z ważnych przyczyn.

                                                                                                          Wójt

(-) Jerzy Ulbin