Przetarg na oddanie w najem garażu- Goczałków Górny

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Strzegom

Kod pocztowy:

58-150

Ulica:

Rynek 38

Data Publikacji: 24 kwietnia, 2020

Ilość wizyt: 295

Dokumenty do pobrania:

WNZ.6845.200.35.2020.RI

 

BURMISTRZ   STRZEGOMIA

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY,  NIEOGRANICZONY

na oddanie w najem garażu, o pow. 14,50 m2, położonego w granicach działki nr 154/4 w Goczałkowie Górnym, na zapleczu budynku Goczałków Górny nr 23A-23B.

Oddanie w najem nastąpi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  12 czerwca 2020 roku, o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38 – sala konferencyjna nr 29.

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu za najem garażu na kwotę  4,05 zł/m2 miesięcznie.

Do ustalonej w przetargu stawki czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatku VAT.

Minimalna stawka przebicia wynosi  0,01 zł/m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 300 zł  w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto:

Santander Bank Polska S.A.   O/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca  2020 roku.

W tytule wpłaty wadium powinien widnieć zapis: „najem garażu, działka nr 154/4 Goczałków Górny”.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Strzegom.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu za najem garażu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu powinna posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Stawka czynszu najmu ustalona w przetargu wzrastać będzie w przyszłości o kwotę o jaką wzrośnie stawka podstawowa ustalona dla garaży.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy najmu w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje przepadek wadium.

Garaż będący przedmiotem przetargu jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Garaż udostępniony będzie dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 5 czerwca  2020 roku,  w godzinach od 1050 do 1100.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem  można uzyskać  telefonicznie dzwoniąc pod nr  74  8560542.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja  o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

 

 

      Z A P R A S Z A M Y  !!!