I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 24 lutego, 2020

Ilość wizyt: 641

Dokumenty do pobrania:

Wójt

Gminy Dobromierz

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych w Dobromierzu:

 

Przetargi odbędą się w dniu 27 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7,

 

Godzina 9. 00

– działka nr 91/51 o pow. 0,1153 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN28- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Napowietrzna linia energetyczna .Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Cena wywoławcza netto wynosi 44 000,00 zł. Wadium  w wysokości 4 400,00  zł.

Działka położona przy ulicy Widokowej w Dobromierzu

 

Godzina 9.30

-działka nr 91/57 o pow. 0,1200 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN28- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Strefa Otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Cena wywoławcza netto wynosi 41 900,00 zł. Wadium w wysokości 4 200,00  zł.

Działka położona przy ulicy Widokowej w Dobromierzu

 

Godzina 10.00

-działka nr 355/43 o pow. 0,1013 ha.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN1- teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej- istniejacej.  Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00044017/8

Cena wywoławcza netto wynosi 42 300,00 zł. Wadium 4 300,00 zł.

 

Godzina 10.30

-działka nr 355/4 o pow. 0,1448 ha

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje MN1- teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej- istniejacej.  Nieruchomość wpisana w księgę wieczystą SW1S/00044017/8

Cena wywoławcza netto wynosi 56 500,00 zł. Wadium 5 700,00 zł.

 

Do ceny sprzedaży każdej z działek zostanie doliczony należny podatek VAT

 

Wadium w podanej wysokości dla każdej nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do

dnia 24 marca 2020 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonych  przetargów z ważnych przyczyn.

 

Wójt

(-) Jerzy Ulbin