Informacja Burmistrza Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 04 lutego, 2020

Ilość wizyt: 88

Dokumenty do pobrania:

Informacja

Burmistrza Miasta Kłodzka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2265 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 na okres od 04.02.              2020 r. do 25.02.2020 r. wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej
do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony – część działki oznaczonej geodezyjnie nr 63/6 (AM-4) obręb Nowy Świat, położonej przy ul. Św. Wojciecha wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00089860/2, o powierzchni 18,00 m2 z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na odpady komunalne wraz z wykonaniem zabudowy