Ogłoszenie o przetargu- KUdowa-Zdrój obręb Czermna (AM-13)

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojwa 24

Data Publikacji: 16 stycznia, 2020

Ilość wizyt: 509

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój 16-01-2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA

Kudowa-Zdrój

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony 

na dzierżawę nieruchomości bez zabudowań położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Czermna (AM-13), działka nr 160/5 o powierzchni 0,1031 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – parking.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego obowiązująca w okresie od 1 maja do 31 października wynosi 2155,54 zł.

Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia wynosić będzie 50 % stawki wylicytowanej w trakcie przetargu.

Wylicytowana miesięczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

            Przetarg odbędzie się 19-02-2020 r. o godz. 10:30, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 431,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 14-02-2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

Działki wydzierżawiane są w stanie istniejącym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic odbędzie się na wniosek i koszt dzierżawcy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.