Ogłoszenie o przetargu- dz. nr 355 obręb Zebrzydów

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Marcinowice

Kod pocztowy:

58-124

Ulica:

Juliana Tuwima 2

Data Publikacji: 07 stycznia, 2020

Ilość wizyt: 206

Dokumenty do pobrania:

Marcinowice, dnia 07.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

o g ł a s z a

II PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.

Nieruchomość jest wolna są od obciążeń i praw osób trzecich.

Przeznaczenie w planie: 14.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Księga Wieczysta Nr SW1S/00019941/0.

Do wylicytowanej ceny doliczony  zostanie obowiązujący podatek VAT.

Termin przeprowadzenie poprzednich przetargów: 29.11.2019 r.

 

Działka niezabudowana nr 355, AM-2, pow. 0,2996 ha obręb Zebrzydów

      Cena wywoławcza: 70.000,00 zł

Wadium: 8.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 700,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.02.2020 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pokój nr 13 parter.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2020 r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 11, lub telefonicznie pod nr  74-850-34-83 lub 74-85-85-226, 227 wew. 23. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak