Wyciąg z ogłoszenia o przetargu – Kudowa-Zdrój

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kudowa-Zdrój

Kod pocztowy:

57-350

Ulica:

Zdrojowa 24

Data Publikacji: 18 Listopad, 2019

Ilość wizyt: 492

Dokumenty do pobrania:

Kudowa-Zdrój 18.11.2019r.

 

WYCIĄG

                                z  ogłoszenia o  przetargu                                         

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA – ZDRÓJ

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr  448  (AM-13), o pow. 1439 m2 ,   położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Czermna z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi – bank, dopuszcza się  inne  rodzaje  usług np. hotelarskie, gastronomi, rzemiosła  usługowego, itp. spełniające  ograniczenia określone  w  ustaleniach ogólnych dla  strefy  F. Księga wieczysta nr SW1K/00083141/4.

Cena wywoławcza  120 000,00 zł. 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2020 r.  o godz. 10:00, w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój, najpóźniej do 03.01.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

Przetarg  może być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.