II przetarg na sprzedaż nieruchomości – Pietrzyków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 02 Październik, 2019

Ilość wizyt: 141

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pietrzykowie

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9.00
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha,
Cena wywoławcza brutto wynosi 14 000, 00 zł. Wadium w wysokości 1 400,00 zł.
Działka nr 78/4 objeta jest uproszczonym planem urządzania lasu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki przewiduje funkcję ZL 15-Lasy
Działka wpisana w księgę SW1S/00019369/6

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 4 listopada 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.
Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

                                         Wójt

                                                                                                                                    (-) Jerzy Ulbin