I przetarg ustny nieograniczony- Burmistrz Miasta Kłodzka

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta w Kłodzku

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 02 Październik, 2019

Ilość wizyt: 151

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w rejonie ul. Wielisławskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 19/3 (AM-7), obręb Zagórze o pow. 0,1787 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako użytki kopalne –

K i użytki orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00068306/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  04.11.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta
w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta
w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta
w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta
w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123,
tel. nr 0-74 865 46 30.