Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Organ Ogłaszający:

Urząd Miejski

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

Plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 25 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 196

Dokumenty do pobrania:

Kłodzko, dnia 25.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r., zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 02.10.2019 r. do 31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w pok. nr 113 w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11.10.2019 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Kłodzku, przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w pok. nr 201 (pierwsze piętro, sala  Rajców).

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kłodzka z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularz uwagi jest dostępny na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127   z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1845 ze zm.), a także ustawy  z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o  przetwarzaniu danych osobowych  w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów   i udzielonej zgody”.

 

Burmistrz Miasta Kłodzka