Ogłoszenie o rokowaniach – Wójt Gminy Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Data Publikacji: 11 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 14

Dokumenty do pobrania:

ORGAN OGŁASZAJĄCY: URZĄD GMINY
MIEJSCOWOŚĆ: KŁODZKO 57-300
OKRZEI 8A

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH

WÓJT  GMINY  KŁODZKO

zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach  osoby  zainteresowane  nabyciem   nieruchomości gruntowej położonej   we  wsi  Ołdrzychowice Kł., stanowiącej własność Gminy Kłodzko.

  1. Położenie nieruchomości: Ołdrzychowice Kł.
  2. Nr działki: 961/14 /AM-19/
  3. Powierzchnia działki: 0,1566 ha
  4. Księga wieczysta: SW1K/95029
  5. Cena do rokowań: 13.000,-zł. Do wynegocjowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%
  6. Opis nieruchomości;

Nieruchomość niezabudowana,  położona w peryferyjnej strefie zabudowy wsi. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z drogi głównej przebiegającej przez wieś. Teren wyposażony w sieć energetyczną i kanalizację. Kształt nieregularny, teren  podmokły, w części utwardzony materiałem kamiennym, w części obniżony, stanowiący nieckę,  porośnięty pojedynczymi drzewami, krzewami i trawą. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza i usługowa Sprzedaż nieruchomości następuje bez okazania granic w terenie, według danych zawartych w Rejestrze ewidencji gruntów i KW. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe  i usługi turystyczne w strefie zagrożenia powodziowego /prawdopodobieństwo zalania raz na dziesięć lat/.

Terminy  przeprowadzenia  przetargów:

I przetarg  –  22.05.2019 r. ;  II  przetarg – 10.07.2019 r.

Rokowania  odbędą  się  dnia  17  października 2019 roku  o  godz.   8 00

w  sali  nr  209   Urzędu  Gminy  Kłodzko, ul. Okrzei  8a.

Warunkiem  przystąpienia  do  rokowań  jest  wpłacenie  zaliczki w  wysokości  10%  ceny, tj. 1.300,-zł  na  konto  Urzędu  Gminy Kłodzko, nr  konta  38952300010000226420000013  Bank  Spółdzielczy  Kłodzko  lub  w  Kasie  Urzędu  Gminy  Kłodzko oraz złożenie   zgłoszenia  najpóźniej  do  dnia 14 października  2019 roku.  Zgłoszenie należy złożyć  w sekretariacie Urzędu w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania działka nr 961/14 w Ołdrzychowicach Kł.”.

Uczestnikom, którzy  nie  wygrali  rokowań  zaliczka  zostanie  zwrócona  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona  przez  oferenta, który  rokowania  wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny  sprzedaży.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia rokowań. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać  będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek zaliczki na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania rokowań  z  ważnych przyczyn.

Zgłoszenie  powinno  zawierać:

1)  imię,  nazwisko  i  adres  oferenta,

2)  datę  sporządzenia  zgłoszenia,

3) oświadczenie, że  zgłaszający   zapoznał  się  z  warunkami  rokowań  i  przyjmuje   te  warunki  bez  zastrzeżeń,

4)  proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty.

Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  kopię  dowodu  wpłaty  zaliczki.

Informacje  dot. w/w  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  Kłodzko, pok. nr  412  tel.  /74/ 6474140

 

 

Sprawę prowadzi: Grażyna Janiszyn, 74 647 41 40