Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Jeleniowie- PGL LP Nadleśnictwo Zdroje

Organ Ogłaszający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

57- 330

Ulica:

Krótka 5

Data Publikacji: 10 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 13

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącą stację redukcyjno-pomiarową gazu położoną w Jeleniowie gmina Lewin Kłodzki

 

Sprzedaż na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532)

 

 1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr SW1K/00050844/2.
 2. Według danych ewidencji gruntów i budynków przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 389/9 AM-1 obręb 0006 Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki.
 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,1100 ha, użytek; Ba-tereny przemysłowe.
 4. Nieruchomość położona jest w strefie rozproszonej wsi, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych w odległości około 1km od drogi krajowej nr 8. Dojazd do działki drogą asfaltową łączącą Jeleniów z Dańczowem. Kształt działki dość regularny, zbliżony do prostokąta. Teren równy, zagospodarowany. Na działce znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu o przepustowości Q = 6000 m3/h oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa w skład której wchodzą urządzenia gazowe stanowiące odrębny przedmiot władania, w myśl przepisów art. 49 kodeksu cywilnego. Teren stacji jest utwardzony kostką prefabrykowaną, ogrodzony i oświetlony.
 5. Nieruchomość nie ma sporządzonego aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki (uchwała Nr XXX/176/04 Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 3 listopada 2004r. przewidziana funkcja – istniejąca stacja redukcyjno-pomiarowa).
 6. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy, nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Brak roszczeń reprywatyzacyjnych.
 7. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani nie jest objęta ochroną konserwatorską.
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 85 400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych). Do ceny wywoławczej doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.
 9. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w godzinach 1000 – 1400 w siedzibie Nadleśnictwa Zdroje lub telefonicznie 74 8683270, osoba odpowiedzialna – Pan Mariusz Skaczyło.
 10. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej ul. Krótka 5, w sali nr 18.
 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie 8540,00 zł (osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych) na rachunek bankowy, 26 1130 1033 0018 8177 7520 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego (na przelewie zamieścić informację: Przetarg na nieruchomość w Jeleniowie dz 389/9). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego lub zostanie wpłacone do kasy nadleśnictwa w terminie nie później niż do dnia 30.10.2019 r. do godziny 900. Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa Zdroje do dnia 30.10.2019r. do godziny 900.

Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Nadleśnictwo w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.
 4. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych, podatków oraz inne koszty związane z umową sprzedaży.
 5. Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 6. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczytna, dnia 27.08.2019 r.

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Zdroje

Przemysław Zwaduch