I przetarg na sprzedaż działek w Dobromierzu

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 05 Wrzesień, 2019

Ilość wizyt: 15

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg na sprzedaż działek położonych w Dobromierzu
Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu,
plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9.00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/4 o pow. 321 m2
Cena wywoławcza netto wynosi 9 400,00 zł. Wadium w wysokości 1000,00 zł.

Godzina 9.30
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/3 o pow. 239 m2
Cena wywoławcza netto wynosi 6 500,00 zł. Wadium w wysokości 700,00 zł.

Godzina 10.00
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/ 2 o pow.221m2
Cena wywoławcza netto wynosi 6 000, 00 zł. Wadium w wysokości 600,00 zł.

Godzina 10.30
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 371/ 1 o pow.209 m2
Cena wywoławcza netto wynosi 5 700, 00 zł. Wadium w wysokości 600,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższych działek przewiduje funkcję MN27- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Strefa obserwacji archeologicznej, Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomości wpisane są w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działek zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 4 października 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

                                                                                                                                                                        Wójt (-)

                                                                                                                                                                    Jerzy Ulbin