Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ul. Harcerzy 6/2- Gmina Kłodzko

Organ Ogłaszający:

Burmistrz Miasta Kłodzka

Miejscowość:

Kłodzko

Kod pocztowy:

57-300

Ulica:

plac Bolesława Chrobrego 1

Data Publikacji: 19 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 7

Dokumenty do pobrania:

Wyciąg z ogłoszenia

o II przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrza Miasta Kłodzka

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2
o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka 116/1
(AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00073508/2.

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta. Dostępność komunikacyjna do budynku dobra, lokalizacja dobra.

Budynek wielolokalowy w zabudowie wolnostojącej o 3 kondygnacjach naziemnych. Na parterze i I piętrze usytuowane dwa lokale niemieszkalne, na wyższych kondygnacjach 5 lokali mieszkalnych. Nieruchomość wyposażona w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni w piwnicy. System budownictwa tradycyjny – ściany piwnic murowane z cegły i kamienia, nadziemna
z cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad piwnica odcinkowe na belkach stalowych, stropy wyższych kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Dach wielospadowy z mansardami
w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ogólny stan techniczny bardzo dobry.

Lokal niemieszkalny nr 2 znajduje się na I piętrze budynku, składa się z:

8 pomieszczeń o powierzchniach: 35,90 m², 33,20 m², 22,20 m², 19,90 m², 33,70 m², 10,80 m², 6,40 m², 11,60 m²  oraz dwóch pomieszczeń WC o powierzchni 2,90 m² i 7,30 m² oraz korytarza o powierzchni 21,30 m².

Podłoga – wykładziny rulonowe PCV oraz dywanowe, w sanitariatach płytki ceramiczne terakota. Ściany i sufity – tynki cem.-wap. oraz płyty regips malowane emulsyjnie, w części sanitarnej na ścianach glazura. Stolarka okienna zespolona PCV. Stolarka drzwiowa typowa płytowa i płycinowa, drzwi wejściowe z klatki schodowej przeszklone aluminiowe.

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kotłowni, rurarz stalowy, grzejniki żeliwne. Instalacja ciepłej wody zasilana z podgrzewaczy elektrycznych przepływowych.

Ogólny stan techniczny dobry.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem: D 2 U – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej.

Budynek przy ul. Harcerzy 6 wpisany jest do gminnej ewidencji dóbr kultury. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z ryzalitami, formę i ceramiczne pokrycie dachu naczółkowego, układ i wykrój otworów elewacji; lizenowe podziały elewacji; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową; podstawowy układ wnętrz; w przypadku wymiany stolarki okiennej należy stosować stolarkę drewniana i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginałach.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu – 23 lipca 2019 r.

WARUNKI PRZETARGU:

CENA WYWOŁAWCZA – 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT.

Minimalne postąpienie przetargowe – 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  19 września 2019 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg ul. Harcerzy 6/2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl,) oraz
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość..