I przetarg na sprzedaż nieruchomości- Jugowa

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 19 Sierpień, 2019

Ilość wizyt: 12

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jugowej

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 10.00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudownej budynkiem użytkowym (podziemne urządzenia wodociągowe), działka nr 352/3 o pow. 0,26 ha, położona w Jugowej.
Cena wywoławcza wynosi 41 700,00 zł. Wadium w wysokości 4 200,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działeki przewiduje W1 -teren wodociągów. Strefa obserwacji archeologicznej, strefa układu ruralistycznego. Nieruchomość wpisana jest w księgę wieczystą SW1S/00025201/6.

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 20 września 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

Wójt

(-) Jerzy Ulbin

 

 

 .