I przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

Plac Wolności 24

Data Publikacji: 31 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 67

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9.00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 355/42 o pow. 0,0982 ha.
Cena wywoławcza netto wynosi 41 000,00 zł. Wadium w wysokości 4 100,00 zł.

Godzina 9.30
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 355/43 o pow. 0,1013 ha.
Cena wywoławcza netto wynosi 42 300, 00 zł. Wadium w wysokości 4 300,00 zł.

Godzina 10.00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 355/31 o pow. 0,1109 ha.
Cena wywoławcza netto wynosi 46 000,00 zł. Wadium w wysokości 4 600,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższych działek przewiduje MN1- teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej istniejącej. Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego.
Nieruchomości wpisane są w księgę wieczystą SW1S/00044017/8.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży każdej z działek zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 30 sierpnia 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                        (-) Jerzy Ulbin