I przetarg na sprzedaż nieruchomości- Pietrzyków

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 09 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 49

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pietrzykowie

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9.00
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha,
Cena wywoławcza brutto wynosi 16 600, 00 zł. Wadium w wysokości 1 700,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki przewiduje funkcję ZL 15-Lasy
Działka wpisana w księgę SW1S/00019369/6

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 12 sierpnia 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

                                                                                                                                                             Wójt
                                                                                                                                                        Jerzy Ulbin