I przetarg na sprzedaż nieruchomości-Dobromierz ul. Cmentarna

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 09 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 103

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
położonym w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 10.00
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym,
o pow. użytkowej 116,80 m2, pow. zabudowy 149,00 m 2, działka nr 140/28 o pow. 0,0149ha. Nieruchomość położona jest w Dobromierzu przy ulicy Cmentarnej. Stan budynku mierny.
Cena wywoławcza wynosi 14 700,00 zł brutto ( w tym 6400 zł wartość działki nr 140/28 )
Wadium w wysokości 1 500,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki przewiduje MW7- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, Stefa ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość wpisana jest w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 9 sierpnia 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

 

                                                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                                                           Jerzy Ulbin