III przetarg na sprzedaż nieruchomości- Gmina Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

plac Wolności 24

Data Publikacji: 08 Lipiec, 2019

Ilość wizyt: 77

Dokumenty do pobrania:

Wójt
Gminy Dobromierz
ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, pokój nr 7.

Godzina 9.00
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 91/56 o pow. 0,1245 ha,
Cena wywoławcza netto wynosi 43 500,00 zł. Wadium w wysokości 4 400,00 zł.

Godzina 9.30
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 91/57 o pow. 0,1200 ha
Cena wywoławcza netto wynosi 41 900, 00 zł. Wadium w wysokości 4 200,00 zł.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższych działek przewiduje MN28- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otulina Książańskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomości wpisane są w księgę wieczystą SW1S/00018950/9.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działek zostanie doliczony 23% podatek VAT

Wadium w podanej wysokości dla nieruchomości należy wpłacić najpóźniej
do dnia 9 sierpnia 2019 r. na podane konto bankowe Gminy Dobromierz
Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530.
Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu z ważnych przyczyn.

I przetarg w dniu 15 stycznia 2019 r.
II przetarg w dniu 6 czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                                                               Wójt
                                                                                                                                                               Jerzy Ulbin