Ogłoszenie Wójta Gminy Dobromierz

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Dobromierz

Kod pocztowy:

58-170

Ulica:

Plac Wolności 24

Data Publikacji: 28 czerwca, 2019

Ilość wizyt: 288

Dokumenty do pobrania: pobierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobromierz uchwały Nr V/41/19 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Pietrzyków.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych
i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz, w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.