Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,03 ha – Ożary

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 27 Czerwiec, 2019

Ilość wizyt: 181

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 179/2019 z dnia 26 czerwca 2019. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 405/10 o pow. 0,0300 ha, poz. rej. G 128, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066715/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej oraz symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 25 lipca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19 nr telefonu 729057859. 729057846.