Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,8114 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 13 Maj, 2019

Ilość wizyt: 717

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 103/2019 z dnia 10 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 213/1 o pow. 0,8114 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy i znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa 20kV – istniejąca i projektowana. Działka leży w proponowanych granicach obszaru zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 168.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi1.690,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 16.850,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 czerwca 2019  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki)

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.