Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Ożary

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 09 Maj, 2019

Ilość wizyt: 627

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 97/2019 z dnia 08 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowana budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 391,67 m². (parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²). , położona w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0.0410 ha, poz. rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 202.984,00 zł

(słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych).           

Minimalne postąpienie wynosi2.030,00 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 20.300,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

Wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.