Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 09 Maj, 2019

Ilość wizyt: 608

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 95/2019 z dnia 07 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 53,41 m² (przedsionek o pow. 2,64 m2, sala główna o pow. 44,12 m2, pomieszczenie socjalne o pow. 6,65 m2), położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Wiejskiej 6a w granicach działki nr 198/1 o pow. 0,0242 ha, poz. rej. G. 15, AM – 4, zapisana w księdze wieczystej  Nr KW SW1Z/00046878/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem  „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.160,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych).                

Minimalne postąpienie wynosi350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 3.420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.