Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,4435 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 09 Maj, 2019

Ilość wizyt: 637

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 99/2019 z dnia 08 maja 2019  r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 607/2 o pow. 0.4435 ha, poz. rej. G. 275, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN1.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych oraz główna sieć wodociągowa Ø200 i stanowisko archeologiczne udokumentowane Nr 48.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19.750,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Wadium wynosi – 1.980,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.