Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,2800 ha – Pomianów Górny

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 09 Maj, 2019

Ilość wizyt: 632

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 100/2019 z dnia 08 maja 2019  r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 64/2 o pow. 0.2800 ha, poz. rej. G. 119, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061473/2.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.240,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

Wadium wynosi – 1.030,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.