Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,1856 ha – Kamieniec Ząbkowicki

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 09 Maj, 2019

Ilość wizyt: 603

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

informuje, że zarządzeniem nr 96/2019 z dnia 07 maja 2019  r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 198/4 o pow. 0,1856 ha, poz. rej. G. 288, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00049084/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KD Z2 3178D”o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych oraz przebiega główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.850,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).

Wadium wynosi – 3.190,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.