Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 12 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 334

Dokumenty do pobrania:

O G Ł O S Z E N I E   N R  3 / 2019

BURMISTRZA SZCZYTNEJ

 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, użytkowanych jako: ogródki przydomowe, zabudowane na terenach ogródków, użytkowane rolniczo, zabudowane oraz nie użytkowane rolniczo i nie zabudowane, oraz części działki nr 184, położonej przy ul. Kopernika w Szczytnej pod budowę transformatora.

 

Wykazy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r.