Przetarg na sprzedaż nieruchomości 0,0414 ha – Ożary

Organ Ogłaszający:

Urząd Gminy

Miejscowość:

Kamieniec Ząbkowicki

Kod pocztowy:

57-230

Ulica:

ul. Ząbkowicka 26

Data Publikacji: 07 Marzec, 2019

Ilość wizyt: 549

Dokumenty do pobrania:

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że:

Zarządzeniem nr 34/2019 z dnia 06 marca 2019 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2 o pow. 0,0414 ha, poz. rej. G. 128, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066715/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 1.330,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 09 kwietnia 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.