Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Organ Ogłaszający:

Urząd Miasta

Miejscowość:

Szczytna

Kod pocztowy:

Ulica:

ul. Wolności 42

Data Publikacji: 28 Luty, 2019

Ilość wizyt: 169

Dokumenty do pobrania:

O G Ł O S Z E N I E   N R  1/ 2019

BURMISTRZA SZCZYTNEJ

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej został wywieszony wykaz nieruchomości:

 

1/ działek nr 2753/4, 2753/5, 2753/9 i 2753/10, położonych przy ul. Szkolnej w Szczytnej, pod zabudowę mieszkaniowo – usługową jednorodzinną,

2/ działek nr 143/4, 143/5 i 143/6, położonych przy ul. Leśnej w Szczytnej, pod zabudowę mieszkaniowo – usługową jednorodzinną,

3/działek nr 314/2 i 314/3, położonych we wsi Łężyce, pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną i  usługi turystyki,

– przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w terminie do dnia 21 marca 2019 r.